بیانیه مأموریت شهرداری اصفهان

شهرداري اصفهان نهادي است عمومي، مستقل و غير دولتي با ماهيت حكومتي و موضوعيت وعملكرد محلي كه در شهرتاريخي، فرهنگي، هنري و مذهبي اصفهان وظيفه اداره شهر و خدمت رساني به شهروندان و گردشگران را بر عهده دارد. اين نهاد با پايبندي به ارزشهاي اسلامي، ايراني وانقلابي با برخورداري از مشاركت ها و پشتوانه مردمي، مديريت هماهنگ شهري و بهره‌گيري بهينه از منابع، با رويكرد مديريت كارآمد، اثربخش و مبتني بر دانايي به اداره شهر و ارائه عادلانه خدمات با كيفيت مناسب و بهنگام در عرصه هاي مختلف به منظور ايجاد شهري اسلامي با محيط مطلوب زندگي و شاخصه‌هايي چون آرامش، ايمني، نشاط، اميد و رونق اقتصادي براي شهروندان اقدام مي‌نمايد.

شهرداري اصفهان در حيطه وظايف خود با صيانت ازپيشينه تاريخي-فرهنگي و حقوق شهروندي در جهت حفظ و ارتقاء جايگاه شهر در سطح ملي و بين‌المللي، بهبود مستمر كيفيت زندگي مردم در ابعاد مادي و معنوي و توسعه پايدار شهر، همسو با سياست هاي ملي و استاني تلاش مي نمايد. ما بر اين باوريم كه بهره‌مندي از سرمايه‌هاي اجتماعي بويژه مشاركت مردم در مديريت شهر،كاركنان شايسته وتوانمندسازي ايشان و همچنين استفاده از دستاوردهاي نوين علمي موجب هم افزايي در دستيابي به شهرداري و شهري سرآمد خواهد بود.