سیاست های برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵

سیاست‌های برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵، پس از تدوین و تصویب اطلاع‌رسانی می گردد.