ارزش های برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵

ارزش‌های برنامه راهبردی ۱۴۰۵، پس از تدوین و تصویب اطلاع‌رسانی می گردد.