اهداف کلان برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵

اهداف کلان برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵، پس از تدوین و تصویب اطلاع‌رسانی می گردد.