اهداف خرد برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵

اهداف خرد برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵، پس از تدوین و تصویب اطلاع‌رسانی می گردد.