راهبردهای برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵

راهبردهای برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵، پس از تدوین و تصویب اطلاع‌رسانی می گردد.