برنامه عملیاتی برنامه راهبردی ۱۴۰۵

برنامه عملیاتی برنامه راهبردی ۱۴۰۵، پس از تدوین و تصویب اطلاع‌رسانی می گردد.