پایش و ارزیابی برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵

شاخص‌های برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵، پس از تدوین و تصویب اطلاع‌رسانی می‌گردد.