درباره برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵

برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ ششمین برنامه از دوره برنامه‌های ۵ ساله شهرداری به شمار می‌آید که با استفاده از تجربیات دوره‌های پیشین برنامه‌ریزی و توسط کارشناسان داخلی شهرداری و با کمک مشاوران مختلف تدوین خواهد گردید.

این برنامه در دو سطح راهبردی و عملیاتی تهیه می گردد و دارای دو ویژگی اصلی نتیجه‌محوری و سنجش‌پذیری می‌باشد.