اصفهان در مسیر سنجش پذیری و نتیجه محوری-شناسایی روش های جدید سرمایه گذاری بخش خصوصی در اصفهان ۱۴۰۵

معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان با اشاره به پايان برنامه راهبردي ۱۴۰۰ تصريح كرد : با توجه به پايان برنامه راهبردي ۱۴۰۰ در پايان دو سال آينده فرايند تدوين برنامه راهبردي ۱۴۰۵ با رويكرد مشاركت ذي نفعان و به ويژه شهروندان و نخبگان از روز شوراها درسال جاري آغاز شده است. از مهمترين ويژگي هاي اين برنامه راهبردي مي توان به سنجش پذيري و نتيجه محوري اين برنامه و پرهيز از بخشي نگري اشاره نمود. صادقيان با اشاره به سابقه برنامه ريزي در شهرداري اصفهان بيان داشت شهرداري اصفهان از سال ۱۳۷۵ فرآيند برنامه ريزي را با تدوين برنامه اصفهان+۲۲ آغاز نموده است و در ادامه با تدوين و اجراي برنامه هاي پنج سال اصفهان ۸۵، اصفهان ۹۰، اصفهان ۹۵ و اصفهان ۱۴۰۰ فرآيند تكامل خود در فرآیند برنامه ريزي را طي كرده است و از اين نظر در بين كلان شهرهاي كشور سابقه بيشتري دارد. ششمين برنامه پنج سال شهرداري اصفهان نيز برنامه اصفهان ۱۴۰۵ هست كه به صورت راهبردي تدوين خواهد شد و فرآيند آن با ابلاغ شهردار به معاونان خود از تاريخ ۱۴ تيرماه به مناسبت روز شهرداري ها و دهياري ها آغاز شد.

معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان افزود : با توجه به ابلاغ شهردار، برنامه اصفهان ۱۴۰۵ با محوريت معاونت برنامه ريزي و همكاري همه معاونت ها ، سازمانها و مناطق شهرداري اصفهان در حال تدوين است. اين برنامه در دو سطح راهبردي و عملياتي تدوين خواهد شد و اميدواريم تا اواخر سال فرآيند تدوين برنامه راهبردي انجام شود و برنامه عملياتي نيز تا پايان خرداد ماه تكميل و در نهايت لايحه برنامه پنج سال ششم شهرداري اصفهان در ابتداي تابستان ۹۹ جهت تصويب به شوراي شهر ارائه شود. او در خصوص برنامه ۱۴۰۰ و اهداف آن گفت : در آخرين برنامه شهرداري به نام اصفهان ۱۴۰۰ كه در بازه ۱۳۹۵-۱۳۹۹ است و سال آينده به پايان مي رسد سعي شده بود كه از بخشي نگري موجود در برنامه هاي پيشين فاصله گرفته و با رويكرد نتيجه محوري دنبال شود كه عليرغم اقدامات مثبتي كه انجام شده است به دلايلي به صورت كامل محقق نشده و سعي گرديده است اين رويكرد در برنامه اصفهان ۱۴۰۵ تكميل شود و ايرادات آن مرتفع گردد و نگاه بخشي نگري در آن وجود نداشته باشد. معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان با برشمردن دو شاخه اصلي برنامه اصفهان ۱۴۰۵ عنوان كرد دو مشخصه اصلي كه براي برنامه اصفهان ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است نتيجه محوري و سنجش پذيري آن هست. در راستاي تدوين اين برنامه نيز رويكرد تلفيقي مشكل سو و هدف سو در نظر گرفته شده است. او ادامه داد : از مهمترين اقداماتي كه در برنامه اصفهان ۱۴۰۵ موردنظر مديريت شهري است استفاده از مشاركت ذي نفعان اين برنامه خواهد بود. به اين منظور نيز در مرحله شناسايي مشكلات شهر اصفهان از چهار منظر مختلف شامل نظرات شهروندان، نخبگان شهري، متخصصين مختلف و كارشناسان شهرداري استفاده شده است و در ادامه با تلفيق نظرات آن ها مشكلات اصلي شهر مشخص خواهد شد و بدين صورت برنامه اصفهان ۱۴۰۵ برنامه متفاوتي نسبت به برنامه هاي پيشين شهرداري خواهد بود.

او تاكيد كرد: اميد مي رود اين برنامه موجب بهبود كسب و كار، كاهش آلاينده ها، روان تر شدن عبور و مرور، ارزان تر اداره شدن شهر، ارتقاي بهره وري، تاب آور شدن شهر شود. به گفته صادقيان از جمله ديگر نكاتي كه در اجرايي شدن اين طرح مي توان به آن اميد داشت سرزندگي فضاهاي شهري، به منظور سرزنده تر شدن شهروندان، بازآفريني و احياي بافت فرسوده شهر بخصوص بافت تاريخي، توسعه گردشگري، توسعه فضاهاي مناسب براي كودكان و سالمندان، كاهش محروميت از مناطق كمتر توسعه يافته، كاهش فاصله شهروندان با مديريت شهري در عرصه تصميم گيري و توسعه مردم سالاري، هوشمندتر شدن شهر و .. است. معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان اضافه كرد در همين ارتباط تلاش مي شود تا در پايان سال ۱۴۰۵ اصفهان، شهري زيست پذيرتر و رقابت پذيرتر باشد و در سطح كشور و منطقه با ديگر شهرها و كلان شهرهاي رقيب فاصله اي جدي داشته باشد. در واقع شهري الگو در تمدن ايراني اسلامي باشد به گفته او از ديگر ويژگي هاي اين برنامه راهبردي استفاده از مباني علمي در توسعه و نگهداري شهر خواهد بود كه در حال حاضر تحت عنوان برنامه جامع شهر اصفهان يا همان طرح جامع شهر اصفهان در حال تكميل است. صادقيان توسعه و توجه ويژه به گردشگري در شهر اصفهان نكته قابل توجه ديگري دانشت كه مي توان از آن هم به عنوان يك ويژگي براي اين برنامه نام برد است. او افزود : همچنين تلاش براي ممانعت از حاشيه نشيني و كمك به روستا نشينان و شهروندان شهرهاي كوچك اصفهان براي كارآفريني، سرمايه گذاري و به خصوص عرضه محصولات توليدي شهرها و روستاهاي استان به شهروندان اصفهاني از ديگر برنامه هاي تدويني در قالب اين برنامه راهبردي خواهد بود.

صادقيان تاكيد كرد : از نظر محتوايي نيز برنامه اصفهان ۱۴۰۵ در دو بعد شهر و شهرداري تنظيم خواهد شد يعني در اين برنامه علاوه بر اين كه با تدوين اهداف و راهبردي هايي برنامه ريزي براي توسعه شهر انجام مي گيرد توسعه شهرداري نيز با توجه به برنامه ريزي برروي اقدامات داخلي شهرداري مورد توجه قرار خواهد گرفت. معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان تصريح كرد : به طور كلي مي توان گفت كه برنامه اصفهان ۱۴۰۵ هماهنگ كننده تمام فعاليت هاي شهرداري در بازه زماني ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ است و مسير توسعه و تحول شهر و شهرداري را تعيين خواهد كرد. به گفته صادقيان يكي ديگر از مواردي كه در برنامه اصفهان ۱۴۰۵ مورد تاكيد قرار گرفته است تامين مالي پروژه هاي توسعه شهر هست و به اين منظور نيز از هر پروژه و طرحي كه در اين برنامه تعريف خواهد شد بايد روش تامين مالي اجرا و بهره برداري آن نيز مشخص گردد و قبل از اجراي هر پروژه بايد مشخص شود كه برنامه ريزي مالي آن از كدام يك از انواع منابع مالي شهرداري، بخش خصوصي، اعتبارات دولتي، وام، اوراق و يا هر طريقه ي ديگر انجام مي شود. او در ادامه با اشاره به شرايط اقتصادي همان گونه كه در كل كشور ارگان ها و سازمانهاي دولتي و خصوصي را تحت تاثير قرار داده است در اصفهان نيز محدوديت هايي را ايجاد نموده است بدين منظور شهرداري اصفهان نيز در برنامه اصفهان ۱۴۰۵ تاكيد زيادي بر ساماندهي شرايط اقتصادي دارد تا فرآيند توسعه و تحول شهر و شهرداري با مشكل مواجه نشود. صادقيات اضافه كرد در اين راستا همان گونه كه بارها مورد تاكيد مديريت شهري قرار گرفته است شهرداري در برنامه اصفهان ۱۴۰۵ مدنظر دارد كه شرايطي را فراهم كند كه فرايند توسعه شهر با مشاركت شهروندان و سرمايه گذاران بخش خصوصي انجام پذيرد و تمركز شهرداري بيشتر بر مديريت آن و همچنين نگهداري شهر با منابع شهرداري باشد. هر چند تغيير فرآيندها و ايجاد شرايطي براي اين منظور بسيار مشكل است اما قطعاً در برنامه اصفهان ۱۴۰۵ گام هاي موثري در اين راستا برداشته خواهد شد زيرا در غير اين صورت فرآيند توسعه شهر با اختلال جدي مواجه خواهد شد.

معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان تاكيد كرد با توجه به اهميت تسهيل فرآيند مشاركت بخش خصوصي، قطعاً در برنامه هاي توسعه و تحول شهرداري در برنامه اصفهان ۱۴۰۵ تسهيل شرايط استفاده از سرمايه گذاران در فرآيند توسعه شهر ديده خواهد شد و سعي مي گردد فرآيندهايي ايجاد شود كه اين امور را سرعت بخشد. او افزود از طرفي با بررسي روش هاي جديد سرمايه گذاري و مشاركت بخش خصوصي و همچنين شناسايي روش هاي درآمدي نو، ظرفيت هاي جديد تر و بيشتري براي كمك به پيشبرد اهداف مدنظر قرار خواهد گرفت.يكي از عواملي كه در سال هاي گذشته نيز به اثبات رسيده عدم بهره وري مناسب منابع شهرداري بالاخص منابع مالي است كه به اين منظور با استفاده از شناسايي منابع و مشكلات آنها و در ادامه ارائه راهكارهايي براي رفع اين مشكلات، در راستاي افزايش بهره وري منابع قدم برداشته خواهد شد. صادقيان با اشاره به استفاده از نظرات اعضاي شوراي اسلامي شهر تاكيد كرد در فرآيند تدوين برنامه اصفهان ۱۴۰۵ تمام تلاش معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني استفاده از تمام ظرفيت ها است و همچنين در فرآيند تدوين برنامه نيز سعي مي شود كه تعامل با اعضاي شوراي اسلامي شهر در بالاترين سطح خود انجام گيرد تا بتوانيم از نظرات آن ها كه ارتباط زيادي با شهروندان نيز دارند، در فرايند تدوين استفاده كنيم. از طرفي در مراحل مختلف فرآيند روش شناسي، تجزيه و تحليل و تدوين نيز از نظرات اساتيد و متخصصان حوزه برنامه ريزي استفاده خواهد شد.