فرهنگ لغات

بیانیه مأموریت : بیانیه ای است که به مفهوم سازمان، هویت می بخشد و نقطه کانونی در تشخیص هویت و فلسفه وجودی سازمان محسوب می شود.

بیانیه چشم انداز: تصویری امیدبخش و متقاعد کننده از آینده ای مطلوب و ممکن است که جامعه در جستجوی رسیدن به آن می باشد. چشم انداز برای شهر هویت ساز بوده و آن را در سطح ملی و بین المللی برجسته می کند.

ارزش ها: فهرست مفصلی از مسایل اخلاقی و پسندیده می باشد که سازمان در هر شرایطی به آن ها پایبند است و التزام به آن ها سبب افزایش اعتبار سازمان خواهد شد. ارزش ها مفاهیمی نیستند که دایما در حال تغییر و تحول باشند و این ویژگی، آن ها را از سیاست ها متمایز می سازد.

سیاست کلان: عبارت است از مجموعه قواعد و اصولی که در رابطه با نحوه رفتار و تعامل با موضوعات مختلف، در طی یک دوره برنامه ریزی و مدیریت سازمان ثابت و لازم الاجرا تلقی می گردد. بدین گونه سیاست، مسیر تفکر یا شیوه اندیشه اعضای سازمان را مشخص می کند تا تصمیم گیری آنها سازگار با هدف های سازمان بوده و با آن منافات نداشته باشد.

اهداف کلان: هدف های کلان یعنی نتیجه های خاصی که سازمان می کوشد پس از تعیین مأموریت و چشم انداز خود به دست آورد. اهداف کلان، مقاصد بلند مدتی هستند که باید به انجام برسند. این اهداف برای موفقیت سازمان لازم و ضروری هستند زیرا تعیین کننده حرکت در راستای چشم انداز می باشند.

اهداف خرد: پیشرفت ها و نتایج عینی و محسوسی هستند که با برداشتن چندین گام مشخص به دست آیند.

راهبرد: مجموعه اقدامات و راه و روش های دستیابی به اهداف هستند. یکی از ارکان مهم تدوین راهبرد شهری نیاز به متفاوت اندیشیدن درباره فضای رقابتی است. راهبرد باید شهر را در عرصه رقابت ملی و جهانی ارتقا دهد. در نحوه پاسخگویی شهرها به جهانی شدن، مزیت رقابتی محلی از اتکا به ویژگی های مکانی منحصر به فرد هر شهر ناشی می شود، یعنی نقاط قوتی که یک شهر دارد اما شهرهای رقیب در اختیار ندارند.

شاخص: به معنای عام، مفهوم یا عددی است که اندازه کمیت معینی را مشخص می نماید. شاخص ها به منزله معیارهای هستند که به وسیله آن ها می توان کمیت و کیفیت یک موضوع را اندازه گیری کرد. باید توجه داشت فرآیند ارزیابی عملکرد و شاخص گذاری فرآیندی مستمر است و بایستی در طول اجرای برنامه مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد.

سیاست اجرایی:سیاست‌هایی هستند که در چارچوب آن‌ها اقدامات لازم برای دستیابی به اهداف باید صورت گیرد. در واقع سیاست‌های حاکم برای تهیه برنامه عملیاتی هستند.

شاخص‌های ارزیابی:واژه شاخص به معنای عام، مفهوم یا عددی است که اندازه کمیت معینی را مشخص می‌نماید. شاخص‌ها به‌منزله معیارهایی هستند که به وسیله آن‌ها می‌توان کمیت و کیفیت یک موضوع را اندازه‌گیری کرد. باید توجه داشت فرآیند ارزیابی عملکرد و شاخص‌گذاری فرآیندی مستمر است و بایستی در طول اجرای برنامه مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد.

منابع:منظور از منابع دارايي‌هاي سازمان است كه انجام فعاليت‌ها و توليد خدمات از طریق آن صورت می‌گیرد و هزینه ایجاد شده ناشي از فعاليت اين اقلام است.

عمليات:عملیات طرح‌ها، پروژه‌ها و اقدامات را در بر‌ می‌گیرد. در عملیات با مفهوم دیگری به نام فعالیت‌ نیز مواجه هستیم. منظور از فعالیت یک یا چند اقدام مشخص است که در جهت اهداف کمی تعیین می‌شوند. فعالیت‌ها در پایین‌ترین سطح شناسایی می‌شوند و قابل انتساب به منابع می‌باشند.

خروجي:خروجی به نتیجه فعالیت‌ها و اقداماتی گفته می‌شود که منجر به یک خدمت قابل مشاهده می‌گردد.

نتايج:منظور از نتایج، تغییرات مثبت و منفي قابل مشاهده در كوتاه‌مدت ناشي از عمليات و خروجی‌ها است.

پيامد:منظور از پیامد، بروندادهاي میان مدت يك عمليات بر روي محيط پيراموني آن است.

اثرات:منظور از اثرات، ارزيابي عميق نتايج بلند مدت برنامه است. اندازه گيري اثرات معمولا مشكل است و نياز به تجزيه و تحليل دارد (اثرات مثبت و منفي ايجاد شده در بلند مدت ناشي از عمليات).