نقشه ارتباط ارکان برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۰

ارکان برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۰ در قالب بیانیه مأموریت، بیانیه چشم انداز، اهداف کلان، اهداف خرد و راهبردها تدوین شده است. لازم به ذکر است به منظور جهت دهی به اقدامات شهرداری در تحقق این برنامه، سیاست ها و ارزش هایی در نظر گرفته شده که همچون چارچوبی کلیه اقدامات شهرداری در طول مدت پنج ساله برنامه را جهت دهی می کنند. نقشه ارتباط ارکان برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۰ در چارچوب کارکردهای شهر، مشکلات وضع موجود را شناسایی کرده و با در نظر گرفتن آن ها برنامه مورد نظر را با رویکرد تعیین خروجی، نتیجه و اثر تعیین می نماید ضمن آنکه تمامی ارکان برنامه را در نظر می گیرد.

جهت مشاهده نقشه ارتباط ارکان برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۰ در چارچوب کارکردهای شهر اینجا کلیک نمایید.