نقشه ارتباط چشم انداز تا راهبرد

چشم انداز تصویری امیدبخش و متقاعد کننده از آینده ای مطلوب و ممکن است که جامعه در جستجوی رسیدن به آن می باشد. چشم انداز برای شهر هویت ساز بوده و آن را در سطح ملی و بین المللی برجسته می کند.

جهت مطالعه نقشه ارتباط چشم انداز تا راهبرد برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۰ اینجا کلیک کنید.